Ułatwienia dostępu

Aktualności

Research Center

Wzrost dofinansowań do pensji pracowników niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Łukasz Krasoń, wspólnie z Ministerstwem Finansów proponuje rozwiązanie odpowiadające na potrzeby środowiska pracowników i pracodawców, wspierające aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami (OzN). To wspólny sukces Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz resortu finansów.

    
Od 2022 r. w Polsce minimalne wynagrodzenie znacząco wzrosło - od 3010 zł na koniec 2022 r. do planowanych w lipcu 2024 4300 zł. Za tymi zmianami nie podążała kwota dofinansowania z systemu SODIR dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, skutkiem czego OzN zaczęli tracić pracę na otwartym rynku, a na Zakłady Aktywności Zawodowej padło widmo utraty stabilności finansowej.

Rozwiązanie, które proponuje Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych efektywnie wykorzystuje środki PFRON, zwiększając o 15% ustawowe stawki dofinansowań do wynagrodzeń.

Szacunki zakładają łączne wydatki rzędu 220 mln zł w 2024 r. i 550 mln zł w 2025 r. Przyjęto zwiększenie stawek dofinansowań:

- dla stopnia znacznego kwota bazowa 2760 zł (wcześniej 2400zł)

- dla stopnia umiarkowanego kwota bazowa 1550 zł (wcześniej 1350zł)

- dla stopnia lekkiego kwota bazowa 575zł (wcześniej 500zł)

Dodatkowo dla schorzeń szczególnych dofinansowanie wzrasta o odpowiednio 1380zł, 1035zł, 690zł (wcześniej 1200zł, 900zł lub 600zł), w zależności od wykazanego wyżej stopnia niepełnosprawności.

Dbałość o podmiotowość OzN jest ważna dla wszystkich partnerów Koalicji 15 października i stanowi jeden z istotnych priorytetów polityki społecznej rządu. Systemowe wsparcie zatrudnienia OzN jak i wzrost świadomości społecznej dot. osób z niepełnosprawnościami należą do najważniejszych zadań rządowego Pełnomocnika.

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest ważnym aspektem ich codziennego funkcjonowania, wpływającym pozytywnie na jakość życia. To również szansa dla pracodawców na nowe możliwości rozwoju ich przedsiębiorstw i istotne działanie w wymiarze społecznym.

Chcesz wiedzie co zrobić aby pozyskać dofinansowanie do pensji pracownika z orzeczeniem?

zadzwoń: 600986874 lub napisz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ WYTYCZNE ABY MÓC STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Nie każdy pracodawca we, że zatrudniając osobę z orzeczeniem może starać się o dofinasowanie do jej pensji. Oczywiście zanim do tego przystąpi powinien zweryfikować czy spełnia ku temu warunki.

Poniżej przedstawiam najważniejsze wytyczne które trzeba spełnić aby móc przystąpić do starania się o dofinasowanie do pensji pracownika z orzeczeniem.

1. Zatrudniać osobę niepełnosprawną zgodnie z przepisami prawa pracy.

Musisz wiedzieć że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 

Nie możesz starać się o dofinansowanie do pensji osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej (o dzieło, umowa zlecenia).

UWAŻAJ !!!

Dofinansowanie nie przysługuje także na pracownika, który ma ustalone prawo do emerytury i został zaliczony do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

WAŻNE!!!

Jeżeli zatrudniasz powyżej 25 etatów w pierwszej kolejności musisz zatrudniać co najmniej 6 % osób niepełnosprawnych.

2. Posiadać dokument potwierdzający status pracownika jako osoby niepełnosprawnej od pierwszego dnia zatrudnienia 

W dniu podpisania umowy lub w dniu rozpoczęcia pracy, jeżeli w umowie została wykazana data rozpoczęcia pracy inna niż data podpisania umowy – musisz dysponować jakimkolwiek dokumentem (i niekoniecznie orzeczeniem, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji) poświadczającym, że byłeś świadomy, iż zatrudniasz osobę z niepełnosprawnością np.

Pracownik przestawił Ci:

 • orzeczenie, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji (…) lub
 • decyzję o przyznaniu renty, lub
 • orzeczenie niepotwierdzające niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji (orzeczenie rolnicze (KRUS) lub resortowe (MON, MSWiA)), lub
 • orzeczenie wydane na podstawie prawa innych państw, lub
 • oświadczenie pracownika, iż jest osobą niepełnosprawną albo
 • sporządził własne oświadczenie, iż niepełnosprawność zatrudnianej osoby jest widoczna np. osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego.

Pamiętaj jednak, że  osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji (…) jest osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

UWAGA!!!

Brak orzeczenia w dniu podpisania umowy nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń w późniejszym terminie po przedstawieniu tego orzeczenia. – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

WAŻNE!!!

Jeżeli Twój pracownik nabędzie orzeczenie w trakcie zatrudniania u Ciebie o dofinansowanie do jego pensji możesz starać się od dnia otrzymania pierwszego orzeczenia.

3. Wykazać efekt zachęty.

Jednym z głównych z warunków, jakie musisz spełnić – wnioskując o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego jest wykazanie efektu zachęty w związku z zatrudnieniem tego pracownika.

Ustalasz go jednokrotnie na moment podjęcia pracy przez osobę z niepełnosprawnością i trwa on do momentu rozwiązania stosunku pracy bądź utraty przez pracownika statusu osoby niepełnosprawnej.

Efekt zachęty istnieje, gdy:

 • w momencie zatrudniania pracownika wiesz o jego niepełnosprawności;
 • w miesiącu zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością wykazałeś efekt zachęty metodą ilościową lub metodą jakościową;
 • dofinansowanie jest pomocą konieczną, a więc bez możliwości uzyskania dofinansowania nie prowadziłbyś wspieranego działania (zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością) i w związku z tym wniosek o dofinansowanie pracodawca złożył w pierwszym możliwym momencie po spełnieniu wszystkich warunków, określonych przepisami prawa do otrzymania dofinansowania.

Efekt zachęty ustaje:

 • w przypadku utraty ciągłości zatrudnienia,
 • jeżeli z co najmniej jednodniową przerwą po wygaśnięciu poprzedniej umowy – ponownie zatrudniasz tę samą osobę niepełnosprawną, wówczas efekt zachęty należy zbadać w miesiącu ponownego zatrudnienia.
 • w przypadku utraty statusu pracownika jako osoby niepełnosprawnej (upłynięcie ważności orzeczenia).

Efekt zachęty zostaje zachowany wyłącznie po przedstawieniu kolejnego orzeczenia. Z nowego orzeczenia powinno wynikać, że niepełnosprawność istniała w okresie między pierwszym i drugim orzeczeniem, a pracownik w tym okresie pozostawał w zatrudnieniu.

Efekt zachęty badasz w oparciu o 2 metody: ilościową lub jakościową

Metoda ilościowa występuje gdy zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością powoduje w miesiącu rozpoczęcia pracy przez tego pracownika wzrost zatrudnienia ogółem w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających ten miesiąc

Metoda jakościowa istnieje, gdy zatrudnisz pracownika niepełnosprawnego na wakat zwolniony w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem:

 • z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
 • a wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
 • na mocy porozumienia stron,
 • wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • z upływem czasu, na który została zawarta,
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
 • na skutek wygaśnięcia umowy o pracę,
 • na skutek zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek.

4. Wypłacać wszystkie elementy kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego w terminie bądź z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni (dopuszczalna jest dopłata składek ZUS z uchybieniem terminu powyżej 14 dni, o ile nie przekroczy ona 2% należnych składek za dany okres sprawozdawczy).

Terminy ponoszenia kosztów płacy określają odrębne przepisy:

 • wynagrodzenie - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • składki na ubezpieczenia społeczne - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Musisz PAMIĘTAĆ że posiadając zaległości w ZUS/US dofinansowanie jest Ci nie należne i nawet jeżeli zawnioskujesz o nie i je otrzymasz to zostaniesz wezwany do jego zwrotu wraz z odsetkami.

Od wniosków za kwiecień 2023 r. w wynagrodzeniu brutto uwzględnij również koszty pracy zdalnej: ekwiwalent lub ryczałt, wypłacany pracownikowi niepełnosprawnemu w związku z pracą zdalną.

Pamiętaj, że dofinansowanie przysługuje do kosztów płacy, które opłacasz w odpowiednim terminie. Dodatkowo wynagrodzenie musisz wypłacić we właściwej formie i przed złożeniem wniosku. Ekwiwalent lub ryczałt, który wypłacasz pracownikowi niepełnosprawnemu w związku z pracą zdalną jest obecnie częścią składową wynagrodzenia brutto, dlatego te warunki musisz spełnić również dla tych świadczeń.

 

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli nie przekazałeś wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (w tym ekwiwalentu lub ryczałtu związanego z pracą zdalną):

 • na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo
 • na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.
 • złożyłeś wniosek o dofinansowanie przed wypłatą wynagrodzenia pracownikowi niepełnosprawnemu, w tym ekwiwalentu lub ryczałtu związanego z pracą zdalną. Dzień wypłaty wynagrodzenia to dzień, w którym pracownik może dysponować wynagrodzeniem.
 • poniosłeś koszty płacy pracownika - w tym ekwiwalent lub ryczałt związany z pracą zdalną - z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. Dopuszczalna jest zapłata składek ZUS powyżej 14 dnia, jeśli nie przekroczy 2% należnych składek za dany okres sprawozdawczy.

5. Wypłacać wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego ze środków innych niż środki publiczne.

Wyjątek stanowi przypadek, gdy sfinansowałeś wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego ze środków publicznych z prowadzonej działalności lub z dochodów publicznych, o których mowa w art. 26b ust 8 ustawy o rehabilitacji.

6. Wypłacać wynagrodzenie pracownika na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.

Wynagrodzenie pracownika z niepełnosprawnością (w tym ekwiwalent lub ryczałt związany z pracą zdalną) NIE może być wypłacane w gotówce.

7. Nie mieć zaległości wobec PFRON na więcej niż 100 zł.

Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 złotych, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę.

UWAGA !!!

 Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stanowi pomoc publiczną, wsparcie nie przysługuje, gdy:

 • znajdujesz się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej
 • ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 • udzielenie Tobie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Jeżeli zatrudniasz pracownika z orzeczeniem i chciałbyś abym pomogła Ci zweryfikować czy spełniasz powyższe warunki, zapraszam Cię do kontaktu.

Elżbieta Górecka – Specjalista ds. PFRON z ponad 10-cio letnim doświadczeniem

Tel. 600986874

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pamiętaj niespełnienie choć jednej z wytycznych powoduje, że dofinansowanie Ci się nie należy

 

Źródło: www.pfron.org.pl

Ważne informacje dla przedsiębiorców w sprawie minimalnego wynagrodzenia!!!

Przedsiębiorco!!!!

Czy słyszałeś już o dyrektywie UE w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE?

Jej przepisy powinny zostać zaimplementowane do 15.11.2024

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 Z 19.10.2022 R. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej weszła w życie rok temu, a dokładnie 14.11.2022 r., a jej przepisy powinny zostać zaimplementowane przez Państwa członkowskie do 15.11.2024 r.
Jaki to będzie miało wpływ na polskie przepisy o minimalnym wynagrodzeniu? Wszystko wskazuje na to, że spore.

W większości Państw Członkowskich obowiązują ustawowe wynagrodzenia minimalne. Aby dostosować się do wytycznych Dyrektywy konieczne będzie ustanowienie niezbędnych procedur oraz aktualizowanie ustawowych wynagrodzeń minimalnych. Wskazano również podstawowe kryteria, wg których będzie badana adekwatność wynagrodzeń w celu osiągnięcia godnego poziomu życia, zmniejszenia ubóstwa pracujących, a także wspierania spójności społecznej i pozytywnej równości społecznej oraz zmniejszenia luki płacowej między kobietami a mężczyznami.

Proponowane kryteria do ustalania minimalnego poziomu wynagrodzeń zawierają następujące elementy:

a) siła nabywcza ustawowych wynagrodzeń minimalnych, z uwzględnieniem kosztów utrzymania;

b) ogólny poziom wynagrodzeń i ich rozkład;

c) stopa wzrostu wynagrodzeń;

d) długoterminowe krajowe poziomy produktywności i ich zmiany.

UWAGA WAŻNE!!!

Dyrektywa nie wskazuje dla Państw Członkowskich konkretnego poziomu wynagrodzeń minimalnych, który muszą zapewnić. Autorzy unijnego prawa jako sugestie wskazali, że takimi wartościami mogłyby być mediana wynagrodzenia brutto albo jego średnia. W przypadku pierwszego wariantu zaleca się ustanowienie najniższej krajowej na poziomie 60 proc., a względem drugiego 50 proc. W tym aspekcie Polska nie będzie musiała nadganiać krajów Zachodu, ponieważ obecny poziom płacy minimalnej, tj. 4242 zł brutto odpowiada ok. 56 proc. średniej krajowej. 

Jednak co będzie w przyszłym roku?

Szefowa resortu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wymieniła kluczowe kryterium, na podstawie którego ustalany jest poziom płacy minimalnej w Polsce, czyli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. "(…) gdy prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105%, ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, tj. od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca. Natomiast gdy wskaźnik ten wynosi mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany ww. wysokości minimalnych gwarancji płacowych, tj. od dnia 1 stycznia" – wyjaśniła ministra.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała również, że do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycje stawek minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na rok 2025.

Rozliczamy PITy - nie zdążysz w terminie? Jakie kary Cię czekają?

Nie złożysz PIT w terminie?

Czeka Cię kara!

Jaka? Sprawdź!!

Są trzy różne sytuacje, dla których sankcję są też różne:

I sytuacja – złożysz deklarację ale nie przelejesz kwoty podatku?

Do kwoty zobowiązania podatkowego, płacąc je po terminie musisz doliczyć odsetki ustawowe, aktualnie wynoszą one 8% lub obniżone 4%. Jak je obliczyć – to proste JA CI To OBLICZE

(Kwota zobowiązania x 8/4% x ilość dni zwłoki) / 365 dni – zaokrąglij wyliczenie do pełnych zł! Jeśli kwota nie przekroczyła 8,70 zł – nie doliczasz odsetek!

UWAGA! Jeśli „uporczywie” nie wpłacasz podatku w terminie – czeka Cię kara  art. 57 § 1 Kodeksu karnego skarbowego tj. kara za wykroczenie skarbowe od 360 zł do 72 tyś. Zł!

II sytuacja – przelejesz podatek lecz nie złożysz deklaracji?

Możliwość kary grzywny do 720 stawek dziennych (tj. nawet do 41 279 040 zł; zwykle jednak kilkaset złotych, w zależności od wysokości nierozliczonego podatku oraz wskazanych powodów w wyjaśnieniu do wykroczenia skarbowego, nie mniej niż 185 zł) albo kary pozbawienia wolności, a nawet obu tym kar łącznie.

Jak się przed tym ustrzec – złóż w terminie choćby pustą, niewypełnioną deklarację i jak najszybciej dokonaj korekty uzupełniając prawidłowo wartości! Deklaracja pierwotna została złożona na czas!

III sytuacja – najgorsza – nie zrobisz ani jednego ani drugiego w terminie!

Kumulacja powyższego!

WNIOSEK?

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ I ZAPŁAĆ PODATEK W TERMINIE CZYLI DO 30 KWIETNIA 2024R!

Rozliczamy PITy - więcej o uldze prorodzinnej i na internet!

Więcej o ulgach podatkowych:

 • ulga na internet
 • ulga na dzieci

Ile Wynosi ulga na internet? 760 zł – UWAGA! Kwota na 1 małżonka! Czyli łącznie można odliczyć 1520 zł

Na jakich warunkach:

a) tylko przez dwa kolejne lata;

b) zbieraj dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków (faktury / rachunki za usługę)

Jeśli jednak otrzymujesz ekwiwalent za korzystanie z internetu z tytułu pracy zdalnej – ulga Ci nie przysługuje!

Ile wynosi ulga na dzieci / prorodzinna?  92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na 1 i 2 dziecko;  166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na 3 dziecko; 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie na 4 i kolejne dziecko.

UWAGA! Ulga na 1 dziecko jest limitowana wartością dochodu rodzica: 112.000 zł !

Co w sytuacji kiedy dziecko w roku podatkowym skończy 18 lat lub jeśli samo zarabiało?

W przypadku dziecka które stało się pełnoletnie – jeśli nadal się uczy, to do 25 r.ż. rodzic nadal może korzystać z ulgi

W przypadku dziecka uzyskującego dochody – limit tych dochodów aby rodzic nie stracił ulgi wynosi aktualnie: 19 061,28 zł (UWAGA! Limit jest co rok inny – sprawdzaj: dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej)

Szczególne przypadki do uwzględnienia przy uldze prorodzinnej – na co trzeba zwrócić uwagę:

-gdy dzieci uzyskały dochód - wyższy niż 19 061,28 zł, (z wyjątkiem renty rodzinnej) i z tego powodu rodzice tracą prawo do ulgi; KAS przygotowując Twój e-PIT nie zna wysokości dochodów dzieci; w takim przypadku ulga prorodzinna nie powinna pojawić się w deklaracji PIT rodziców,

-gdy dzieci ukończyły w 2023 roku 18 lat lub mają więcej niż 18 lat, a mniej niż 25 i nadal się uczą - ulga nie jest naliczona automatycznie do miesiąca następującego po ukończeniu pełnoletności dziecka; jeśli dziecko nadal się uczy, to należy ulgę wpisać do deklaracji PIT samodzielnie! Sytuacja ta wynika z faktu iż KAS przy wyliczeniu Twój e-PIT nie posiada informacji co do faktu kontynuacji, czy podjęcia nauki dziecka,

-gdy dzieci urodziły się w trakcie 2023 roku - należy wpisać tak przysługującą ulgę w Twój e-PIT także samodzielnie,

-gdy rodzice korzystają ze zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej; w takim przypadku sprawdzić należy czy Twój e-PIT poprawnie ustalił górny limit zwrotu - czyli sumę składek ZUS i zdrowotnych z własnej deklaracji podatkowej lub deklaracji małżonków rozliczających się łącznie,

-gdy małżonkowie zmieniają formę rozliczeń z deklaracji wysyłanych samodzielnie na deklaracje wspólne i odwrotnie - wówczas zdarzyć się może, że ulga na dziecko nie zostanie uwzględniona w nowej formie rozliczeń.

Opracowane na podstawie e-pity.pl i informacji gov.

Rozliczamy PITy - czytaj o darowiznach jakie możesz odliczyć!

ZEGAR TYKA - ROZLICZAMY PIT’Y!

PAMIĘTAJ O ODLICZENIU PRZEKAZANEJ DAROWIZNY

CZYTAJ WIĘCEJ .....

Odliczenie darowizny jest limitowane!

Odliczysz max 6% kwoty dochodu jeśli jesteś osobą fizyczna (rozliczenie w PIT)

Odliczysz max 10% kwoty dochodu jeśli jesteś osobą prawną (rozliczenie w CIT)

Jeszcze raz co to DOCHÓD – pozwól, że Ci to OBLICZE:

Kwota uzyskanych przychodów = 200.000 kwota uzyskanych kosztów = 100.000, więc 200 – 100 = 100.000 zł to Twój dochód

Kwota dochodu x 6%, więc 100.000 x 6%  = 6.000 zł to maksymalna kwota darowizny jaką możesz odliczyć w PIT

Co, jeśli kwota przekazana była wyższa , np. przekazałeś 10.000 zł? Różnica ponad 6% nie podlega odliczeniu od dochodu!

UWAGA! Nie wszystkie darowizny są limitowane do odliczenia – to mnie zaintrygowało! Jeśli przekazałeś wspomniane 10 tyś  na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła katolickiego – limit nie obowiązuje! Ciebie też to zaciekawiło? doczytaj poniżej..

Doczytaj też, które darowizny możesz odliczyć!

UWAGA!! Nie odliczysz darowizny rozliczając się podatkiem liniowym – warto wiedzieć wcześniej, przed jej przekazaniem -może lepiej niech to zrobi małżonka/małżonek?

Katalog darowizn jakie możesz odliczyć w swoim PIT:

-cele pożytku publicznego

-szkoły i edukację zawodową

-cele kultu religijnego

-cele charytatywno - opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych – o tym więcej poniżej!

-kulturę i renowację zabytków - Pałac Saski

-cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi)

-odliczenie osocza (COVID-19) - ulga od 2023 r. nie obowiązuje

-walkę z pandemią (COVID-19) - ulga od 2023 r. nie obowiązuje

Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,
 • prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,
 • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
 • organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,
 • prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
 • udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie,
 • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
 • przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.

Które kościoły?

Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Polskokatolickiego, Kościoła Katolickiego Mariawitów,, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Kościoła Zielonoświątkowego.

Źródło: e-pit.pl i strony rządowe