Ułatwienia dostępu

Sejm przyjął ustawę o systemie teleinformatycznym

Sejm przyjął ustawę o systemie teleinformatycznym

Sejm przyjął ustawę z dnia 16.11.2022r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022r., poz. 2754), która przewiduje gotowe wzory umów wykorzystywanych do zatrudniania pracowników przez mikrofirmy.

Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie możliwe ponadto przekazywanie do urzędu skarbowego informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, obliczanie należności podatkowych, dokonywanie formalności związanych ze zgłoszeniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i obsługą korespondencji z ZUS-em.

System będzie dodatkowo umożliwiał m.in. obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi, wydawanie świadectwa pracy oraz zapewni archiwizację dokumentacji.

Zgodnie z założeniami Ustawy mikroprzedsiębiorcy, rolnicy i osoby fizyczne będą mogły zawierać umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy uaktywniające za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, wykorzystując podpis kwalifikowany, podpis osobisty albo podpis zaufany.
Ustawa enumeratywnie wymienia rodzaje umów, których zawarcie, rozwiązanie oraz wykonanie obowiązków z nich wynikających możliwe będzie poprzez System teleinformatyczny z wykorzystaniem znajdujących się w nim wzorców umów.

Do wspomnianego zamkniętego katalogu umów należą:
- umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług, pod warunkiem, że pracodawca lub zleceniodawca jest mikroprzedsiębiorcą, rolnikiem lub osobą fizyczną (niebędącą przedsiębiorcą lub rolnikiem);
- umowa o świadczenie usług z nianią (tzw. „umowa uaktywniająca”), przy założeniu, że jedną ze stron takiej umowy są rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Do obsługi umów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ustawa wymaga zgody stron, której nie będzie można odwołać. System teleinformatyczny ma zostać uruchomiony do 2025 roku.