Ułatwienia dostępu

RODO-Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Od czego zacząć? Wdrożenie RODO w firmie.

Najlepiej zaczynać od początku, więc zanim przejdziemy dalej, powiedzmy sobie, czym w ogóle jest RODO. Wiele wyjaśni już samo rozwinięcie skrótu: Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Tym bowiem właśnie jest – zestawem przepisów, które mówią przedsiębiorcom i konsumentom, do czego mają prawo w zakresie prywatnych informacji i jak należy się z nimi obchodzić. Oferowana przez nas usługa wdrożenia RODO polega na kompleksowym budowaniu systemu ochrony danych osobowych w organizacji. Zapewniamy również utrzymanie i udoskonalanie systemu, który powinien być monitorowany i dostosowywany do zmieniającego się otoczenia prawnego i postępu technologicznego.

W oparciu o nasze doświadczenie i wiedzę wspólnie z Klientami opracowujemy plan działania, który w zależności od branży i wielkości Klienta pozwala na jak najlepsze dostosowanie organizacji do wymogów prawnych.
Wiemy, że formalne przyjęcie polityki ochrony danych osobowych nie zapewnia zgodności z przepisami RODO. Nasza oferta jest indywidualnie dostosowana do potrzeb Klienta i może obejmować takie działania jak audyt, analiza ryzyka, opracowanie niezbędnej dokumentacji, szkolenia pracowników, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, bieżące wsparcie i inne działania, które okażą się niezbędne do prawidłowego wdrożenia systemu.

Audyt Rodo


Usługa audytu RODO to kompleksowy proces, który uwzględnia szereg kluczowych
elementów.
Pierwszym z nich jest obowiązek informacyjny, czyli wymóg dostarczenia osobom fizycznym
pełnych informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych. To istotny aspekt, który
zapewnia transparentność i zaufanie wobec organizacji.
W audycie należy również skoncentrować się na danych osobowych, czyli
informacjach identyfikujących konkretną osobę. Ich prawidłowe przetwarzanie i ochrona
są kluczowe dla zapewnienia zgodności z przepisami RODO.
Proces audytu musi być przeprowadzony w sposób swobodny, co oznacza niezależność i
brak wpływu zewnętrznego, aby zapewnić obiektywną ocenę.
Kolejnym istotnym elementem są dyrektywy UE, które stanowią podstawę dla
przepisów RODO. Ich uwzględnienie jest niezbędne podczas audytu, aby zapewnić pełną
zgodność z prawem europejskim.
Siedziba urzędu ochrony danych osobowych, organu nadzorczego ds. ochrony danych
osobowych, znajduje się w Warszawie. Jest to istotna informacja, ponieważ organ ten
odgrywa kluczową rolę w egzekwowaniu przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych.
Podczas audytu należy również uwzględnić proces podawania danych osobowych oraz
prawo każdej osoby do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia
przepisów RODO.
Kancelaria AV oferuje usługi audytu RODO w mieście Rybnik, zapewniając pełną
zgodność z obowiązującym prawem, w tym ochroną danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w firmie jest niezwykle istotna z wielu powodów, które dotyczą
zarówno kwestii prawnych, jak i etycznych.
Jako administrator danych osobowych, firma ma obowiązek zapewnić, że dane
osobowe swoich klientów, pracowników i innych zainteresowanych stron są
odpowiednio chronione. Dane te mogą być przechowywane jedynie przez określony czas i
wykorzystywane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane.

Kontrola dostępu do danych jest kluczowa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi i
naruszeniom bezpieczeństwa. Tylko upoważnione osoby powinny mieć dostęp do danych,
co zapewnia ich poufność i integralność.
Ważne jest również zapewnienie, że odbiorcy danych są świadomi, jak ich dane są
przetwarzane i w jakim celu. Dane mogą być przechowywane jedynie wtedy, gdy istnieje
odpowiednia podstawa prawna do ich przetwarzania, a osoba ma prawo nie wyrazić zgody
na ich wykorzystanie.
Firma musi także być łatwo dostępna dla osób, których dane są przetwarzane, aby mogły w
razie potrzeby kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. W
przypadku ewentualnych problemów związanych z przetwarzaniem danych, osoby te muszą
mieć możliwość skontaktowania się z firmą i uzyskania pomocy.
Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest nie tylko
kwestią etyczną, ale również wymogiem prawnym określonym przez władze publiczne
i organy nadzoru. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować surowymi sankcjami
oraz utratą zaufania ze strony klientów i społeczności. Dlatego też ochrona danych
osobowych w firmie jest kluczowym elementem dbania o prywatność i bezpieczeństwo
informacji.

Kim jestem?

Nazywam się Wojciech Górecki i pracuję na stanowisku Inspektora ochrony danych osobowych od ponad 10 lat.

Szkolę głównie na śląsku i także w całej Polsce. Pomagam firmom i organizacjom wdrażać a przede wszystkim rozumieć tematykę ochrony danych osobowych poprzez dostarczanie narzędzi chroniących firmę czy organizację przed wyciekiem danych oraz niespodziewaną kontrolą zarówno planową jak i z „donosu”.

Z tematyką RODO jestem związany od ponad 15 lat m.in. jako autor artykułów publikowanych w mediach branżowych. Stale udzielam porad i konsultacji w różnych branżach starając się dostosować przepisy do potrzeb danego podmiotu i przełożyć aktualne przepisy na język danej branży. Pracuje m.in. z zarządami firm/organizacji, średnią i wyższą kadrą menedżerską, przedsiębiorcami, podmiotami samorządowymi. Wdrażam projekty, konsultuje, prowadzę warsztaty i szkolenia, jestem Inspektorem Ochrony Danych w kilkunastu podmiotach.
Audyt zgodności z RODO
Audyt zgodności z RODO pozwoli ocenić stan przygotowania do wymogów nowej ustawy oraz wskaże kluczowe do podjęcia działania dla uzyskania zgodności z nowym prawem. Celem audytu jest zidentyfikowanie wszystkich procesów, w których biorą udział dane osobowe przetwarzane w konkretnym podmiocie oraz ocena zgodności tych procesów z przepisami prawa na wielu płaszczyznach.

  • Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych, uwzględniająca kategorie, rodzaj przetwarzanych danych oraz cel przetwarzania.
  • Analiza, którym obowiązkom wynikającym z RODO podlega podmiot oraz analiza stopnia spełnienia przez podmiot tych obowiązków, czy to jako administrator danych, czy jako procesor.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z formularza kontaktowego: