Ułatwienia dostępu

Wpłatyna PFRON– przestań płacić karyPFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest funduszem celowym. Fundusz można przeznaczyć na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Nikomu więc nie trzeba tłumaczyć, jak ważną kwestią jest pomoc w aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Kto więc jest zobowiązany odprowadzać wpłaty na PFRON?

Kto ma obowiązek dokonywania wpłat na PFRON?

Zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawcy, którzy w danym roku zatrudnili co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% są zobowiązani opłacać składki na PFRON. W przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami, które szczególnie utrudniają wykonywanie pracy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6%) może zostać obniżony.

Ustalenie stanu zatrudnienia

Do wyliczenia kwoty należnej wpłaty na PFRON konieczne jest oczywiście ustalenie stanu zatrudnienia. Istotnie wliczamy w to osoby na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Przede wszystkim należy podkreślić, że do liczby pracowników nie należy wliczać osób zatrudnionych:

  • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  • przebywających na urlopach wychowawczych,
  • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
  • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
  • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
  • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawa

Wysokość wpłaty na PFRON

Następny etap to obliczenie różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a oczywiście rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy. W przypadku nieosiągania wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych pracodawca musi  wnieść wpłatę.

Pamiętaj! Dla niektórych jednostek wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. Dotyczy to państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych – dla których wskaźnik ten wynosi 2%.

Wzór do ustalenia wysokości wpłaty na PFRON

Kwotę składki na PFRON oblicza się według następującego wzoru:
Kz = 40,65% x Pw x (Zo x 6% – Zn)

Gdzie:

Kz – to kwota składki na PFRON;
Pw – to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale;
Zo – to liczba pracowników zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat;
Zn – to liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny etat.

Przykład 1.

Pracodawca zatrudnia 40 pracowników w przeliczeniu na pełny etat. W tym dwóch pracowników w przeliczeniu na pełny etat posiada zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności. W takiej sytuacji za styczeń 2021 roku pracodawca obowiązany jest zapłacić 840,47 zł. Kwota ta wynika z wyżej wskazanego wzoru, tj.
Kz = 40,65% x 5168,93 x (40 x 6% – 2). 

Pracodawca zobowiązany jest dokonać wpłaty na PFRON w terminie do dnia 20. następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat.

Pracodawca zdecydował się na zatrudnienie załóżmy, że dwóch pracowników z niepełnosprawnością na pełen etat oraz jednego na pół etatu, co dawałoby 2,5 etatu, zostałby wówczas zwolniony z dokonywania wpłat na PFRON!

Gdy pracodawca osiągnie wymagany wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych i postanowi zatrudnić kolejne osoby z orzeczeniem, wówczas może wnioskować do PFRON o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pozyskiwaniu dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych to sprawdź naszą usługę – dofinansowania do wynagrodzeń.
Na koniec, jeżeli jesteś zainteresowany tematem obniżenia wpłat na PFRON lub całkowitej likwidacji wpłat zapoznaj się z naszą usługą Audytu.