Ochrona danych osobowych

RODO


Od czego zacząć? Wdrożenie RODO w firmie.


Najlepiej zaczynać od początku, więc zanim przejdziemy dalej, powiedzmy sobie, czym w ogóle jest RODO. Wiele wyjaśni już samo rozwinięcie skrótu: Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Tym bowiem właśnie jest – zestawem przepisów, które mówią przedsiębiorcom i konsumentom, do czego mają prawo w zakresie prywatnych informacji i jak należy się z nimi obchodzić. Oferowana przez nas usługa wdrożenia RODO polega na kompleksowym budowaniu systemu ochrony danych osobowych w organizacji. Zapewniamy również utrzymanie i udoskonalanie systemu, który powinien być monitorowany i dostosowywany do zmieniającego się otoczenia prawnego i postępu technologicznego.

W oparciu o nasze doświadczenie i wiedzę wspólnie z Klientami opracowujemy plan działania, który w zależności od branży i wielkości Klienta pozwala na jak najlepsze dostosowanie organizacji do wymogów prawnych.
Wiemy, że formalne przyjęcie polityki ochrony danych osobowych nie zapewnia zgodności z przepisami RODO. Nasza oferta jest indywidualnie dostosowana do potrzeb Klienta i może obejmować takie działania jak audyt, analiza ryzyka, opracowanie niezbędnej dokumentacji, szkolenia pracowników, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, bieżące wsparcie i inne działania, które okażą się niezbędne do prawidłowego wdrożenia systemu.

Kim jestem?

Nazywam się Wojciech Górecki i pracuję na stanowisku Inspektora ochrony danych osobowych od ponad 10 lat. Szkolę głównie na śląsku i także w całej Polsce. Pomagam firmom i organizacjom wdrażać a przede wszystkim rozumieć tematykę ochrony danych osobowych poprzez dostarczanie narzędzi chroniących firmę czy organizację przed wyciekiem danych oraz niespodziewaną kontrolą zarówno planową jak i z „donosu”.

Z tematyką RODO jestem związany od ponad 15 lat m.in. jako autor artykułów publikowanych w mediach branżowych. Stale udzielam porad i konsultacji w różnych branżach starając się dostosować przepisy do potrzeb danego podmiotu i przełożyć aktualne przepisy na język danej branży.

Pracuje m.in. z zarządami firm/organizacji, średnią i wyższą kadrą menedżerską, przedsiębiorcami, podmiotami samorządowymi. Wdrażam projekty, konsultuje, prowadzę warsztaty i szkolenia, jestem Inspektorem Ochrony Danych w kilkunastu podmiotach.

Audyt zgodności z RODO

Audyt zgodności z RODO pozwoli ocenić stan przygotowania do wymogów nowej ustawy oraz wskaże kluczowe do podjęcia działania dla uzyskania zgodności z nowym prawem. Celem audytu jest zidentyfikowanie wszystkich procesów, w których biorą udział dane osobowe przetwarzane w konkretnym podmiocie oraz ocena zgodności tych procesów z przepisami prawa na wielu płaszczyznach.

Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych, uwzględniająca kategorie, rodzaj przetwarzanych danych oraz cel przetwarzania.

Analiza, którym obowiązkom wynikającym z RODO podlega podmiot oraz analiza stopnia spełnienia przez podmiot tych obowiązków, czy to jako administrator danych, czy jako procesor.


Wdrożenie dokumentacji RODO

Opracowanie dokumentacji wymaganej Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, która weszła w życie w maju 2018 r. Wykaz prac obejmuje sprawdzenie zbiorów, programów oraz obszarów przetwarzania, opracowanie polityki i instrukcji oraz przygotowanie listy działań do wykonania przez Zleceniodawcę w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami ustawowymi, a w szczególności:

Analiza pod kątem stanu obecnego oraz potrzeb w zakresie dostosowania do wymogów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Przygotowanie ankiety wraz z wykazem zbiorów danych osobowych, programów, miejsc przetwarzania danych i zabezpieczeń.

Opracowanie oświadczeń, upoważnień, stworzenie ewidencji osób upoważnionych.

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Ochrony Danych Osobowych dla pracowników klienta.

Opracowanie listy zaleceń do wdrożenia przez Administratora Danych Osobowych.

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji, zgodnie z postawieniami RODO wraz z załącznikami pod kątem nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz nowej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i rozporządzeń.

Przygotowanie regulaminu ODO do zapoznania się przez pracowników.

Rejestracja zbiorów danych osobowych w RODO lub przygotowanie rejestru wewnętrznego.

Wsparcie Inspektora Ochrony Danych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów stworzyliśmy usługę wsparcia Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wiemy, że interpretacja przepisów RODO nie zawsze jest łatwa i burza mózgów może przynieść zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Nasza usługa jest odpowiedzą na problemy związane z obciążeniem zadaniami Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, czy ich czasowej niedostępności. Odbiorcą tej usługi są również Klienci, którzy nie mają w swojej organizacji Inspektorów Ochrony Danych Osobowych lub Działów Prawnych albo je mają, ale i tak potrzebują wsparcia w niełatwych tematach związanych z ochroną danych osobowych. Zakres naszych działań:

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych, reprezentowanie zleceniodawcy w kontaktach z UODO i klientami w zakresie kontroli zdalnej oraz bezpośredniej,

Tworzenie profesjonalnych opinii w zakresie ochrony danych osobowych, cykliczne szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,

Przygotowanie zapisów w umowach dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych,

Cykliczna aktualizacja wdrożonej dokumentacji.

Bieżąca aktualizacja zbiorów danych osobowych (rejestru czynności przetwarzania), przeprowadzanie regularnych audytów ochrony danych osobowych oraz przedstawianie raportów pokontrolnych i rekomendacji,

Wsparcie w przypadku wystąpienia incydentów ochrony danych osobowych,

Zapewnienie kompleksowej informacji o bieżących sprawach, realizowanych w firmie w związku z ochroną danych osobowych,

Opracowanie listy zaleceń do wdrożenia przez Administratora Danych Osobowych.

Szkolenia RODO

Każda firma powinna podejmować działania zwiększające świadomość pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych. Formalne wdrożenie polityki w organizacji nie chroni przed nałożeniem kary, jeżeli pracownicy nie będą się do niej stosować. Oznacza to, że o skuteczności systemu ochrony danych osobowych świadczy nie to co nasi pracownicy powinni robić, ale to co faktycznie robią.

Szkolenie skierowane jest dla:

Osób zarządzających firmą.

Pracowników zajmujących się procesem przetwarzania danych osobowych.

Osób zarządzających pracownikami zajmującymi się procesem przetwarzania danych osobowych.

Pracowników działów kadr.

Podczas szkolenia dowiesz się:

Czym są dane osobowe,

Jak przygotować się na kontrolę RODO,

Jak wygląda polityka bezpieczeństwa w firmach,

Jak zabezpieczać dane osobowe zgodnie z ustawą RODO,

Jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem,

Jaka jest odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie
wytycznych RODO,

Jak zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych w formie papierowej i elektronicznej.


Co gwarantujemy?

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych, reprezentowanie zleceniodawcy w kontaktach z UODO i klientami w zakresie kontroli zdalnej oraz bezpośredniej,

Przekazujemy specjalistyczną wiedzę prawną w przystępnej formie.

Ciekawy program szkolenia, dostosowany do charakteru działalności firmy, tak aby osiągnąć jak najlepszy efekt.

Dogodne terminy i miejsca zajęć. Mamy świadomość, że ważny dla Ciebie jest czas, dlatego możesz skorzystać ze szkolenia organizowanego w Twojej firmie, lub w innym dogodnym dla Ciebie miejscu.

Interaktywne sposoby kształcenia, przez co Twoi pracownicy staną się aktywnymi uczestnikami szkolenia.

Egzamin końcowy, sprawdzający poziom przyswojonej wiedzy.

Certyfikat ukończenia szkolenia, który otrzymuje każdy uczestnik.

Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza kontaktowego: