Ułatwienia dostępu

Nie każdy pracodawca we, że zatrudniając osobę z orzeczeniem może starać się o dofinasowanie do jej pensji. Oczywiście zanim do tego przystąpi powinien zweryfikować czy spełnia ku temu warunki.

Poniżej przedstawiam najważniejsze wytyczne które trzeba spełnić aby móc przystąpić do starania się o dofinasowanie do pensji pracownika z orzeczeniem.

1. Zatrudniać osobę niepełnosprawną zgodnie z przepisami prawa pracy.

Musisz wiedzieć że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 

Nie możesz starać się o dofinansowanie do pensji osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej (o dzieło, umowa zlecenia).

UWAŻAJ !!!

Dofinansowanie nie przysługuje także na pracownika, który ma ustalone prawo do emerytury i został zaliczony do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

WAŻNE!!!

Jeżeli zatrudniasz powyżej 25 etatów w pierwszej kolejności musisz zatrudniać co najmniej 6 % osób niepełnosprawnych.

2. Posiadać dokument potwierdzający status pracownika jako osoby niepełnosprawnej od pierwszego dnia zatrudnienia 

W dniu podpisania umowy lub w dniu rozpoczęcia pracy, jeżeli w umowie została wykazana data rozpoczęcia pracy inna niż data podpisania umowy – musisz dysponować jakimkolwiek dokumentem (i niekoniecznie orzeczeniem, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji) poświadczającym, że byłeś świadomy, iż zatrudniasz osobę z niepełnosprawnością np.

Pracownik przestawił Ci:

 • orzeczenie, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji (…) lub
 • decyzję o przyznaniu renty, lub
 • orzeczenie niepotwierdzające niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji (orzeczenie rolnicze (KRUS) lub resortowe (MON, MSWiA)), lub
 • orzeczenie wydane na podstawie prawa innych państw, lub
 • oświadczenie pracownika, iż jest osobą niepełnosprawną albo
 • sporządził własne oświadczenie, iż niepełnosprawność zatrudnianej osoby jest widoczna np. osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego.

Pamiętaj jednak, że  osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji (…) jest osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

UWAGA!!!

Brak orzeczenia w dniu podpisania umowy nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń w późniejszym terminie po przedstawieniu tego orzeczenia. – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

WAŻNE!!!

Jeżeli Twój pracownik nabędzie orzeczenie w trakcie zatrudniania u Ciebie o dofinansowanie do jego pensji możesz starać się od dnia otrzymania pierwszego orzeczenia.

3. Wykazać efekt zachęty.

Jednym z głównych z warunków, jakie musisz spełnić – wnioskując o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego jest wykazanie efektu zachęty w związku z zatrudnieniem tego pracownika.

Ustalasz go jednokrotnie na moment podjęcia pracy przez osobę z niepełnosprawnością i trwa on do momentu rozwiązania stosunku pracy bądź utraty przez pracownika statusu osoby niepełnosprawnej.

Efekt zachęty istnieje, gdy:

 • w momencie zatrudniania pracownika wiesz o jego niepełnosprawności;
 • w miesiącu zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością wykazałeś efekt zachęty metodą ilościową lub metodą jakościową;
 • dofinansowanie jest pomocą konieczną, a więc bez możliwości uzyskania dofinansowania nie prowadziłbyś wspieranego działania (zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością) i w związku z tym wniosek o dofinansowanie pracodawca złożył w pierwszym możliwym momencie po spełnieniu wszystkich warunków, określonych przepisami prawa do otrzymania dofinansowania.

Efekt zachęty ustaje:

 • w przypadku utraty ciągłości zatrudnienia,
 • jeżeli z co najmniej jednodniową przerwą po wygaśnięciu poprzedniej umowy – ponownie zatrudniasz tę samą osobę niepełnosprawną, wówczas efekt zachęty należy zbadać w miesiącu ponownego zatrudnienia.
 • w przypadku utraty statusu pracownika jako osoby niepełnosprawnej (upłynięcie ważności orzeczenia).

Efekt zachęty zostaje zachowany wyłącznie po przedstawieniu kolejnego orzeczenia. Z nowego orzeczenia powinno wynikać, że niepełnosprawność istniała w okresie między pierwszym i drugim orzeczeniem, a pracownik w tym okresie pozostawał w zatrudnieniu.

Efekt zachęty badasz w oparciu o 2 metody: ilościową lub jakościową

Metoda ilościowa występuje gdy zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością powoduje w miesiącu rozpoczęcia pracy przez tego pracownika wzrost zatrudnienia ogółem w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających ten miesiąc

Metoda jakościowa istnieje, gdy zatrudnisz pracownika niepełnosprawnego na wakat zwolniony w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem:

 • z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
 • a wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
 • na mocy porozumienia stron,
 • wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • z upływem czasu, na który została zawarta,
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
 • na skutek wygaśnięcia umowy o pracę,
 • na skutek zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek.

4. Wypłacać wszystkie elementy kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego w terminie bądź z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni (dopuszczalna jest dopłata składek ZUS z uchybieniem terminu powyżej 14 dni, o ile nie przekroczy ona 2% należnych składek za dany okres sprawozdawczy).

Terminy ponoszenia kosztów płacy określają odrębne przepisy:

 • wynagrodzenie - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • składki na ubezpieczenia społeczne - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Musisz PAMIĘTAĆ że posiadając zaległości w ZUS/US dofinansowanie jest Ci nie należne i nawet jeżeli zawnioskujesz o nie i je otrzymasz to zostaniesz wezwany do jego zwrotu wraz z odsetkami.

Od wniosków za kwiecień 2023 r. w wynagrodzeniu brutto uwzględnij również koszty pracy zdalnej: ekwiwalent lub ryczałt, wypłacany pracownikowi niepełnosprawnemu w związku z pracą zdalną.

Pamiętaj, że dofinansowanie przysługuje do kosztów płacy, które opłacasz w odpowiednim terminie. Dodatkowo wynagrodzenie musisz wypłacić we właściwej formie i przed złożeniem wniosku. Ekwiwalent lub ryczałt, który wypłacasz pracownikowi niepełnosprawnemu w związku z pracą zdalną jest obecnie częścią składową wynagrodzenia brutto, dlatego te warunki musisz spełnić również dla tych świadczeń.

 

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli nie przekazałeś wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (w tym ekwiwalentu lub ryczałtu związanego z pracą zdalną):

 • na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo
 • na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.
 • złożyłeś wniosek o dofinansowanie przed wypłatą wynagrodzenia pracownikowi niepełnosprawnemu, w tym ekwiwalentu lub ryczałtu związanego z pracą zdalną. Dzień wypłaty wynagrodzenia to dzień, w którym pracownik może dysponować wynagrodzeniem.
 • poniosłeś koszty płacy pracownika - w tym ekwiwalent lub ryczałt związany z pracą zdalną - z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. Dopuszczalna jest zapłata składek ZUS powyżej 14 dnia, jeśli nie przekroczy 2% należnych składek za dany okres sprawozdawczy.

5. Wypłacać wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego ze środków innych niż środki publiczne.

Wyjątek stanowi przypadek, gdy sfinansowałeś wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego ze środków publicznych z prowadzonej działalności lub z dochodów publicznych, o których mowa w art. 26b ust 8 ustawy o rehabilitacji.

6. Wypłacać wynagrodzenie pracownika na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.

Wynagrodzenie pracownika z niepełnosprawnością (w tym ekwiwalent lub ryczałt związany z pracą zdalną) NIE może być wypłacane w gotówce.

7. Nie mieć zaległości wobec PFRON na więcej niż 100 zł.

Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 złotych, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę.

UWAGA !!!

 Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stanowi pomoc publiczną, wsparcie nie przysługuje, gdy:

 • znajdujesz się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej
 • ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 • udzielenie Tobie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Jeżeli zatrudniasz pracownika z orzeczeniem i chciałbyś abym pomogła Ci zweryfikować czy spełniasz powyższe warunki, zapraszam Cię do kontaktu.

Elżbieta Górecka – Specjalista ds. PFRON z ponad 10-cio letnim doświadczeniem

Tel. 600986874

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pamiętaj niespełnienie choć jednej z wytycznych powoduje, że dofinansowanie Ci się nie należy

 

Źródło: www.pfron.org.pl