Ułatwienia dostępu

Przedsiębiorco!!!!

Czy słyszałeś już o dyrektywie UE w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE?

Jej przepisy powinny zostać zaimplementowane do 15.11.2024

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 Z 19.10.2022 R. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej weszła w życie rok temu, a dokładnie 14.11.2022 r., a jej przepisy powinny zostać zaimplementowane przez Państwa członkowskie do 15.11.2024 r.
Jaki to będzie miało wpływ na polskie przepisy o minimalnym wynagrodzeniu? Wszystko wskazuje na to, że spore.

W większości Państw Członkowskich obowiązują ustawowe wynagrodzenia minimalne. Aby dostosować się do wytycznych Dyrektywy konieczne będzie ustanowienie niezbędnych procedur oraz aktualizowanie ustawowych wynagrodzeń minimalnych. Wskazano również podstawowe kryteria, wg których będzie badana adekwatność wynagrodzeń w celu osiągnięcia godnego poziomu życia, zmniejszenia ubóstwa pracujących, a także wspierania spójności społecznej i pozytywnej równości społecznej oraz zmniejszenia luki płacowej między kobietami a mężczyznami.

Proponowane kryteria do ustalania minimalnego poziomu wynagrodzeń zawierają następujące elementy:

a) siła nabywcza ustawowych wynagrodzeń minimalnych, z uwzględnieniem kosztów utrzymania;

b) ogólny poziom wynagrodzeń i ich rozkład;

c) stopa wzrostu wynagrodzeń;

d) długoterminowe krajowe poziomy produktywności i ich zmiany.

UWAGA WAŻNE!!!

Dyrektywa nie wskazuje dla Państw Członkowskich konkretnego poziomu wynagrodzeń minimalnych, który muszą zapewnić. Autorzy unijnego prawa jako sugestie wskazali, że takimi wartościami mogłyby być mediana wynagrodzenia brutto albo jego średnia. W przypadku pierwszego wariantu zaleca się ustanowienie najniższej krajowej na poziomie 60 proc., a względem drugiego 50 proc. W tym aspekcie Polska nie będzie musiała nadganiać krajów Zachodu, ponieważ obecny poziom płacy minimalnej, tj. 4242 zł brutto odpowiada ok. 56 proc. średniej krajowej. 

Jednak co będzie w przyszłym roku?

Szefowa resortu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wymieniła kluczowe kryterium, na podstawie którego ustalany jest poziom płacy minimalnej w Polsce, czyli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. "(…) gdy prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105%, ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, tj. od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca. Natomiast gdy wskaźnik ten wynosi mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany ww. wysokości minimalnych gwarancji płacowych, tj. od dnia 1 stycznia" – wyjaśniła ministra.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała również, że do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycje stawek minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na rok 2025.