Ułatwienia dostępu

Ważne dla klubów sportowych i ich sponsorów!!

Czy wiecie, że wsparcie finansowe przekazane klubowi sportowemu na jego bieżącą działalność, na stypendia dla sportowców, czy też na organizację jakiejś imprezy sportowej można rozliczyć podatkowo 150% tych wydatków???

Czytaj więcej…

Twoja firma (JDG lub spółka) przekazała środki finansowe na  bieżącą działalność klubu sportowego , na stypendia dla sportowców, czy też na organizację jakiejś imprezy sportowej, w zamian za sponsoring

- całą kwotę tych wydatków ujmiesz w księgach jako koszt podatkowy tj. 100% odliczenia

- dodatkowo 50% tych wydatków odejmiesz od dochodu przed wyliczeniem podatku

Powyższe w ramach ulgi na sponsoring, która obowiązuje od 2022 roku. 

Czytaj więcej…

Odliczysz koszty poniesione na:

*działalność sportową, czyli koszty poniesione na finansowanie:

-klubu sportowego,

-stypendium sportowego,

-imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;

*działalność kulturalną, czyli koszty poniesione na finansowanie:

- instytucji kultury,

- działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne;

- działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, czyli koszty poniesione na:

- stypendia,

- finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat,

- finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów,

- sfinansowanie studiów dualnych, w tym koszty praktyk,

- wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię.

Ważne - Odliczeniu podlegają koszty, które nie zostały zwrócone w jakikolwiek sposób.

Kwoty, której nie odliczyłeś w zeznaniu podatkowym - ponieważ nie miałeś wystarczających dochodów (przychodów) - nie możesz odliczyć w kolejnych latach.

Źródło: informacje na stronach gov.pl