Ułatwienia dostępu

5 czerwca ogłoszono długo wyczekiwany pakiet SLIM VAT 3 w ramach kontynuacji znanych już pakietów SLIM VAT 1 oraz SLIM VAT 2. Nowelizacja wprowadza kolejne rozwiązania, które mają uprościć i przyspieszyć rozliczanie podatku VAT, poprawią płynność finansową przedsiębiorców, zmniejszą formalności w obrocie międzynarodowym i liczbę korekt oraz ujednolicą procedurę wydawania wiążących informacji. Zmiany wchodzą w życie z dniem 01.07.2023r. Niestety mimo zapowiedzi nie wprowadzono uproszczeń w zakresie faktur zaliczkowych. Prawdopodobnie zostaną one wprowadzone razem z ustawą o KSEF.

Najważniejsze zmiany w obszarze SLIM VAT 3:

·         limit małego podatnika – z 1,2 mln euro do 2 mln euro

Ministerstwo zdecydowało się na podwyższenie limitu sprzedaży uprawniającego do skorzystania ze statusu małego podatnika, dzięki czemu więcej przedsiębiorców skorzysta z rozliczeń kwartalnych oraz  metody kasowej.

·         transakcje wewnątrzwspólnotowe – formalności WDT i WNT

Ustawodawca doprecyzował okres WDT z zastosowaniem stawki VAT 0% w przypadku otrzymania dokumentacji w późniejszym terminie. Transakcja taka będzie podlegała wykazaniu w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dodatkowo wprowadzono możliwość odliczenia podatku VAT mimo nieotrzymania od kontrahenta faktury z tytułu WNT.

·         kurs przeliczeniowy faktur korygujących – wciąż budzi wątpliwości

Od 1 lipca do przeliczenia kwot faktur korygujących w walutach obcych będzie obowiązywał kurs historyczny mający zastosowanie przy fakturze pierwotnej. Nie będzie miało znaczenia co jest przyczyną, jaki ma charakter ani jaki kierunek obierze korekta. W przypadku rabatów i upustów wprowadzono możliwość zastosowania kursu waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia korekty ale tylko dla zbiorczych korekt in minus.

·         odliczenia za pomocą WSS – jedynie informacja do naczelnika urzędu skarbowego

SLIM VAT 3 złagodził przepisy dla podatników, którzy korzystają ze wskaźnika proporcji. W przypadku gdy różnica między proporcją wstępną, a rzeczywistą nie przekracza 2 punktów procentowych nie trzeba dokonywać korekty rocznej. Dodatkowo zwiększono kwotę pozwalającą na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta wyniesie 99% limit zwiększono do 10tys złotych.

·         sankcje VAT – przepisy unijne

Ustawodawca dostosował prawo polskiej ustawy o VAT do unijnej dyrektywy. Modyfikacje wprowadzają indywidualizację kary oraz możliwość różnicowania wysokości zobowiązania podatkowego.

·         konsolidacja wiążących informacji – WIS, WIA, WIT, WIP

Od lipca wiążące informacje będą wydawane przez jeden organ - Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który będzie także właściwym organem do rozpatrywania spraw odwoławczych w tym zakresie. Ministerstwo zlikwidowało opłaty za wniosek o wydanie WIS oraz zwiększyło listę podmiotów uprawnionych do składania wniosków.

·         płynność finansowa podatników – rachunek VAT

Ustawodawca umożliwia wykorzystywanie środków z rachunków VAT do zapłaty większej grupy podatków m.in. podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, opłata od małpek, opłata cukrowa i podatek tonażowy. Dodatkowo SLIM VAT 3 wprowadza złagodzenie warunków określonych dla podatników uprawnionych do otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni poprzez skrócenie okresu i obniżenie progu kwotowego sprzedaży na kasach fiskalnych.